PAR LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS INSTITŪTU

Lietišķās ķīmijas institūts

LR IZM reģistrācijas Nr 321091

''Lietišķās ķīmijas institūts'' ir atbildīgs un nodrošina studiju programmas „Ķīmija” visas pakāpes: bakalaura, maģistra un doktora studijas, kā arī nodrošina daudzu bāzes izglītības studiju priekšmetu realizāciju MĶF studiju programmās “Ķīmijas tehnoloģija” un “Materiālzinātne”.
Praktiski visās RTU studiju programmās ir studiju priekšmeti: „Vispārīgā ķīmija”, „Inženierķīmija” vai „Lietišķā ķīmija” kuru apmācību 1.kursa neķīmijas studiju programmu studentiem arī nodrošina LĶI.

LĶI veic intensīvu zinātniski pētniecisko darbu vairākos prioritāros virzienos, tādos kā elektrooptisko materiālu komponentu sintēze un pētījumi, biodegvielu ieguves tehnoloģijas un vietējo izejvielu racionāla izmantošana.


Organisko hromoforu, fotovoltaisko, gaismas emisijas, informācijas tehnoloģijas materiālu un degvielu ieguves un izmantošanas virzienos institūts iesaistīts divu valsts programmu, divu sadarbības projektu un divu ERAF 2.1.1.0 aktivitātes un citu projektu izpildē un divus gadus pēc kārtas tā pētījumi tika iekļauti valsts 10 labāko zinātnisko pētījumu sarakstā.


Institūta sastāvā kā atsevišķas RTU struktūrvienības ir Ķīmijas katedra, Degvielu kvalitātes kontroles un pētījumu un Vides ķīmijas laboratorijas. Izmantojot projektu realizācijas rezultātā iegūtos līdzekļus, izveidotas modernas studiju un pētnieciskā darba nodrošināšanai nepieciešamās laboratorijas, kuras nav atsevišķas RTU struktūrvienības: Degvielu pētījumu laboratorija, Spektroskopijas laboratorija, Gāzu hromatogrāfijas laboratorija, Augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfijas laboratorija, Termoķīmisko pētījumu laboratorija, Biodegvielu sintēzes laboratorija, Optoelektronisko materiālu sintēzes laboratorijas un citas.


Institūta tuvākie sadarbības partneri Latvijā ir FEI, LU CFI, LU FI, LOSI, LKĶI, NĶI un dažādas RTU struktūrvienības. Notiek starptautiska sadarbība ar Lietuvas, Taivānas, Anglijas un Spānijas zinātniskiem institūtiem.