Informācija doktorantiem

Laikā no šā gada 15. jūnija līdz 1. jūlijam notiks ikgadējā doktorantu atestācija.
Atestācijas grafiku, prezentācijas veidlapu doktorantiem un prezentācijas veidlapu zinātniskā grāda pretendentiem meklējiet sadaļā informācija studentiem (skatīt 8.-10. failu).
Atestācijas laikā 3. kursa doktorantiem un visiem ESF stipendiātiem (arī zinātniskā grāda pretendentiem, kuri līdz atestācijas brīdim nav iesnieguši promocijas darbu padomē), obligāti ir jāziņo mutiski un ir jābūt sagatavotai prezentācijai par paveikto 2010./2011. studiju gadā. Prezentāciju – ne vairāk kā 10 slaidus – doktoranti sagatavo izmantojot nosūtīto paraugu. Katram doktorantam jāiekļaujas 5 minūtēs.