Jauna maģistrantūras studiju programma Rīgas Tehniskajā universitātē “Lietišķā ķīmija” KMT0

Modernizētā maģistrantūras studiju programma paredzēta ķīmijas speciālistu sagatavošanai ķīmijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, degvielu, koksnes pārstrādes, u.c. ražošanas uzņēmumiem, kvalitātes kontroles, zinātniskajām, kultūras mantojuma konservācijas/restaurācijas un valsts pārvaldes institūcijām. Studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās un literatūras studijās padziļināti apgūt ķīmijas, vides ķīmijas, ķīmijas un vides tehnoloģiju un materiālzinātņu priekšmetus, kā arī kultūras, vēstures un mākslas pieminekļu konservācijas un restaurācijas ķīmiju un tehnoloģiju, humanitāros un sociālos un brīvās izvēles priekšmetus. Studiju programma sastādīta, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, Latvijas viedās specializācijas stratēģiju un Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju pamatnostādnes 2014.-2020. gadam, nodrošinot iespēju specializēties nozīmīgos virzienos, kurus citas studiju programmas nenodrošina. Specializācijas ir sekojošas: “Koksnes ķīmija”,
“Restaurācija”,
“Zemas oglekļa emisijas ķīmija” un
“Funkcionālie materiāli fotonikai”.
Tādējādi programma aptver gan Latvijas tautsaimniecībai pašreiz nozīmīgus virzienus, gan tādus, kuri kļūs aizvien nozīmīgāki saistībā ar pieaugošo nepieciešamību saglabāt kultūras, vēstures un mākslas pieminekļus un izmainīt tautsaimniecību tādā veidā, lai mazinātu klimata pārmaiņas. Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti labākie Latvijas zinātniskie institūti: Latvijas Organiskās sintēzes, LU Cietvielu fizikas, Koksnes ķīmijas, Neorganiskās ķīmijas un Materiālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultātes institūti. Studējošajiem ir nodrošināta pieeja modernām vielu un materiālu struktūras noteikšanas un to sintēzes un testēšanas iekārtām. Studenti tiks orientēti uz zinātnisku darbību, kas balstās uz esošās situācijas kritisku izvērtēšanu un jaunu risinājumu sistemātiskiem meklējumiem. Studiju programma atbilst "Euromaster®" prasībām ķīmijā, sniedz augstāko akadēmisko izglītību ķīmijas nozarē un sagatavo studējošo studijām doktorantūrā, darbam zinātniskajās institūcijās un ar ķīmiskajiem procesiem saistītas ražošanas kontrolē un jaunu produktu izstrādē, vides pārvaldībā un klimata izmaiņu mazinošu produktu radīšanā un procesu realizācijā, kultūras, vēstures un mākslas pieminekļu restaurācijā un konservācijā. Pēc maģistra studiju beigšanas absolvents iegūst dabaszinātņu maģistra grādu ķīmijā, pārzina nozares jaunākos sasniegumus, spēj zinātniski analizēt un risināt problēmas, pielietot inovatīvas metodes un veidot spēj radoši sadarboties ar citu nozaru speciālistiem.