DOKTORA DARBU TĒMAS 2011. GADĀ

Nr. Tēmas nosaukums Amats Pētījumu vadītāji Papildus informācija
1 Fotonikas un optoelektronikas ierīču materiāliem perspektīvu amorfo organisko savienojumu sintēze un īpašības Profesors, Dr.chem.

Valdis Kokars

RTU Tehniskās fizikas institūts, LU Cietvielu fizikas institūts
2 Organisko gaismu izstarojošo diožu (OLED) fotoaktīvajam slānim izmantojamo luminoforo savienojumu sintēze un īpašības Profesors, Dr.chem.

Valdis Kokars

RTU Tehniskās fizikas institūts, LU Cietvielu fizikas institūts
3 Jonu selektīvās membrānas kā d-elementu ķīmiskie sensori Asoc.prof., Dr.chem.

Modris Drille

Dažāda novirziena (profila) kontroles laboratorijas
4 Rūpniecisko atkritumu reciklēšana Asoc.prof., Dr.chem.

Ineta Rozenštrauha

Jaunu materiālu ražotāji, kur izmantos otrreizējās izejvielas
5 Nelineārie optiskie hromofori 2-benziliden-1,3-indandiona rindā Prof.,Dr.h.chem.. Asoc.prof., Dr.chem. Vad.pētn., Dr.chem.

Valdis Kampars
Jana Kreicberga
Pauls Pastors

Optoelektronikas un fotonikas nozares uzņēmumi
6 Nelineārie optiskie hromofori 2-N-piridinij-1,3-indandiona rindā Prof. Dr.h.chem. Doc., Dr.chem.

Valdis Kampars
Māra Plotniece

Optoelektronikas un fotonikas nozares uzņēmumi
7 Dendronizētu nelineāro optisko hromoforu sintēze un pētījumi Prof.,Dr.h.chem. Asoc.prof., Dr.chem.

Valdis Kampars
Jana Kreicberga

Optoelektronikas un fotonikas nozares uzņēmumi
8 Jaunu ftalocianīnu sintēze un pētījumi Prof.,Dr.h.chem., Vad.pētn., Dr.chem.

Valdis Kampars
Modris Roze

Optoelektronikas un fotonikas nozares uzņēmumi
9 Perspektīvu hromoforu un luminoforu struktūru dizains, sintēze un pētījumi Prof.,Dr.h.chem., Vad.pētn., Dr.chem.

Valdis Kampars
Pauls Pastors

Optoelektronikas un fotonikas nozares uzņēmumi
10 Ārstniecības vielu – receptoru mijiedarbības pētījumi, izmantojot KMR spektroskopiju un datormodelēšanu Prof. Dr.h.chem.

Edvards Liepiņš

LOSI, farmācijas rūpniecība
11 Biodīzeļdegvielas un degvielu piedevu sintēze no ražošanas blakus produktiem Prof.,Dr.h.chem.

Valdis Kampars

Biodīzeļdegvielas ražošanas uzņēmumi
12 Biomasas pārstrādes termoķīmiskie procesi Prof.,Dr.h.chem..

Valdis Kampars

Bioamasas ražošanas un pārstrādes uzņēmumi