ĶĪMIJAS KATEDRA

Ķīmijas katedrā ir apvienotas kādreizējās RPI bāzes izglītību ķīmijā nodrošinošās katedras: Vispārīgās ķīmijas katedra, Neorganiskās un analītiskās ķīmijas katedra, Fizikālās ķīmijas katedra un Organiskās ķīmijas katedra, saglabājot aptuveni tādus pašus pienākumus un uzdevumus. Ķīmijas katedra nodrošina:
RTU neķīmijas studiju programmu studentu apmācību studiju priekšmetos „Vispārīgā ķīmija”, „Lietišķā ķīmija” un „Inženierķīmija”;
Ķīmijas, Ķīmijas tehnoloģijas un Materiālzinātnes studiju programmu bāzes izglītības studiju priekšmetus ķīmijas un vides zinātnes nozarēs;
studiju programmas „Ķīmija” realizāciju visos līmeņos (bakalaurantūra, maģistratūra, doktorantūra), tās pilnveidošanu, regulāru izvērtēšanu un akreditāciju.

Katedrā strādā 11 pasniedzēji pamatdarbā un nepieciešamais palīgpersonāls. Šajā gadā plānots ievēlēt 4 jaunus docentus. Bez štata pasniedzējiem studiju darba nodrošināšanai tiek izmantoti attiecīgo apakšnozaru zinātnieki no LOSI un VKĶI. Visi katedras pasniedzēji ar zinātnisko grādu.

Pateicoties zinātniskajiem projektiem katedrā ir izveidotas studiju procesa nodrošināšanai nepieciešamās laboratorijas (vispārīgās, neorganiskas, analītiskās, fizikālās, organiskās, vides, degvielu un pārtikas ķīmijas, kā arī spektroskopijas un hromatogrāfijas laboratorijas), kuras nepārtraukti modernizējas un atsevišķas no tām jau ir nodrošinātas ar starptautiskām prasībām atbilstošām modernām iekārtām. Tā kā katedras tematika aptver ļoti atšķirīgas un specifiskas zinātnes nozares, tad atsevišķu studiju priekšmetiem nepieciešamās specifiskās iemaņas tiek apgūtas zinātnisko institūtu vai uzņēmumu laboratorijās.

Katedras darbinieki strādā zinātnisko darbu Lietišķās Ķīmijas institūta tematikā.

Katedras sadarbības partneri ir RTU un LU institūti, kā arī tādi zinātniskie institūti kā LOSI, KĶI, NĶI, LU CFI, LU FI un ķīmijas nozares uzņēmumi.

Kontaktpersonas:
Par vispārīgiem jautājumiem Valdis Kampars (Tel. 29230958)
Par programmu attīstības un akreditācijas jautājumiem Ineta Rozenštrauha (Tel. 67089493)