„Eiropas energotehnoloģiju stratēģiskā plāna Latvijas aktivitāšu atbalsta zinātniskā grupa”

Vienošanās Nr: 2009/0213/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/027

Projekta izpildītājs: FEI, zinātniskā vadītāja dr.phys. G.Šlihta
Sadarbības partneris: RTU LĶI, zinātniskais vadītājs dr.habil.chem. V.Kampars

Izpildes laiks: 2010-2012

Rezultātu kopsavilkums:

• Zinātniskās grupas izveidošana, pilnā apjomā atbilstoši plānotajam piesaistot cilvēkresursus zinātnei, veikta projekta uzsākšanas stadijā. Projekta realizācijas laikā līdz 29.06.2012. veikta tikai divu izpildītāju īslaicīga aizvietošana ar citiem izpildītājiem – viens slimības, bet otrs dzemdību atvaļinājuma dēļ.
• Zinātniskais darbs tiek realizēts saskaņā ar projekta realizācijas plānu. Izpildes gaitā apdraudējums projekta veiksmīgai realizācijai nav radies. Informāciju par projekta izpildes zinātniskajiem rezultātiem skatieties pievienotajos Microsoft PowerPoint failos.

„Nanostrukturēti katalizatori un tehnoloģija biodīzeļdegvielas ražošanai”

Vienošanās Nr. 2010/0304/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/087)

Projekta izpildītājs: RTU NĶI, zinātniskais vadītājs dr.eng. E.Palčevskis
Sadarbības partneris: RTU LĶI, zinātniskais vadītājs dr.habil.chem. V.Kampars

Izpildes laiks: 2011-2013

Projekta tematika:

• Jaunu heterogēnu katalizatoru sintēze biodīzeļdegvielas ražošanas realizācijai no rapšu eļļas
• Jaunu heterogēnu katalizatoru sintēze glicerīna selektīvai oksidēšanai līdz augstvērtīgiem produktiem
• Biodīzeļdegvielas sintēzes procesa metodiku izstrāde, izmantojot jaunos heterogēnos katalizatorus
• Glicerīna selektīvas oksidēšanas procesa metodiku izstrāde, izmantojot jaunos heterogēnos katalizatorus

Informāciju par projekta izpildes zinātniskajiem rezultātiem skatieties pievienotajos Microsoft PowerPoint failos.

„Polimēru elektro-optiskā modulatora prototipa izstrāde”

Vienošanās Nr. 2010/0308/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/051

Projekta izpildītājs: LU CFI, zinātniskais vadītājs dr. phys. M.Rutkis
Sadarbības partneris: RTU LĶI, zinātniskais vadītājs dr.habil.chem. V.Kampars

Izpildes laiks: 2011-2013

Projekta tematika:

• Jaunu nelineāru optisko hromoforu sintēze elektro-optiskajam modulatoram
• Polimēru sintēze, polimēru dopēšana, polimēru filmu liešanas tehnoloģijas elektro – optiskā modulatora mezglam
• Vides un hromofora ķīmiskās struktūras ietekme un ietekmējošo faktoru optimizācija elektro-optiskā modulatora prototipam

Informāciju par projekta izpildes zinātniskajiem rezultātiem skatieties pievienotajos Microsoft PowerPoint failos.