STUDENTU PĒTĪJUMI

Vārds, Uzvārds Kurss Tēma
A.Sproģe M.Drille
A.Pisarjonoks M.Drille Solifenacīna sukcināta hromatogrāfiskās metodes izstrāde
Bērziņa Guna 2. kursa maģistrants V.Kampars, M.Plotniece Ftaloilpaliekā alkilaizvietotu DMABI analogu sintēze un īpašības
Bērziņš Mikus 4. kurss bakalaura studijās I.Rozenštrauha Notekūdeņu dūņas saturoši stiklkeramiski materiāli
Bērziņš Ritvars 1. kursa maģistrants V. Kokars Azogrupu saturošu šķidro kristālu sintēze un īpašības

UZŅEMŠANA

Informācija par uzņemšanu -

Katedras saņemtais plānotais budžeta vietu skaits maģistratūras studijām studiju programmā „Kīmija” 2011.gadā 7, bet 2012.gada uzņemšanai 13.

Izmaiņas var tikt panāktas tikai pamatojoties uz reāliem pretendentiem, tādēļ pretendentiem nepieciešams pārrunāt uzņemšanas jautājumus ar...

INFORMĀCIJA STUDENTIEM

Studiju darbu noformēšana
Nolikums bakalaura darbam
Ieteicamie ķīmisko terminu tulkojumi no angļu valodas

KVALIFIKĀCIJAS DARBU TĒMAS

Nelineāru hromoforu un luminoforu sintēze un īpašības
Grafēna iegūšanas un modificēšanas metodes
Mazmolekulāro stiklu hromofori un luminofori
Ārstniecisko vielu un mērķa olbaltumvielu sadarbības pētījumi ar KMR metodi(darbs LOSI)
Biodīzeļdegvielas sintēzes procesa optimizācija. (Heterogēnie katalizatori, sintēze bez glicerīna)
Ogļūdeņražu sintēze no augu eļļas
2. Paaudzes biodegvielu sintēzes tehnoloģijas. Biomasas pirolīze, hidrotermālā un solvotermālā sašķidrināšana. Katalizatoru ieguve, raksturošana un izmantošana.
Glicerīna katalītiska oksidēšana

DOKTORA DARBU TĒMAS

Fotonikas un optoelektronikas ierīču materiāliem...
Organisko gaismu izstarojošo diožu (OLED)...
Jonu selektīvās membrānas kā d-elementu ķīmiskie...
Rūpniecisko atkritumu reciklēšana
Nelineārie optiskie hromofori 2-benziliden-1,3-...
Nelineārie optiskie hromofori 2-N-piridinij-1,3-...
Dendronizētu nelineāro optisko hromoforu sintēze...
Jaunu ftalocianīnu sintēze un pētījumi